آمار کلی

کد ملی: 598983XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زمین پژوهان بهیاب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/04/25 تا کنون
تجارت یاوران بازار مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/04/09 تا کنون