آمار کلی

کد ملی: 005204XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان بانک تعاون کشاورزی ایران بازرس علی البدل خارج شده 1395/05/14 تا 1396/05/26