آمار کلی

کد ملی: 441080XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشت و صنعت و دامداری کارشینا بازرس اصلی فعال 1398/10/14 تا کنون