آمار کلی

کد ملی: 007596XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ارک و پات عضو هیئت مدیره خارج شده 1389/08/19 تا 1394/07/11