آمار کلی

کد ملی: 053424XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آریا دژ قره چای بازرس اصلی فعال 1398/05/15 تا کنون