آمار کلی

کد ملی: 576990XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ژاو الکترو صنعت پارس بازرس علی البدل خارج شده 1394/09/01 تا 1397/09/22