آمار کلی

کد ملی: 005497XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پشتیبانی طرح خرازی عضو هیئت مدیره فعال 1397/04/16 تا کنون