آمار کلی

کد ملی: 186030XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات تولید کنندگان مجتمع دامداران گرمز بهبهان عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/03/05 تا 1396/10/24