آمار کلی

کد ملی: 129112XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
در عضو هیئت مدیره فعال 1392/09/04 تا کنون