آمار کلی

کد ملی: 006583XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جام جهان بین آسمان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1389/10/25 تا کنون