آمار کلی

کد ملی: 17788XXXXXXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نو آوران زمرد ایلیا پارسه نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/10/15 تا کنون