آمار کلی

کد ملی: 038135XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرهنگی هنری بیداری و تمدن اسلامی اصفهان عضو هیئت مدیره فعال 1396/03/27 تا کنون