آمار کلی

کد ملی: 045288XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن دوستداران شهر علویجه مقیم تهران عضو هیئت مدیره فعال 1391/06/04 تا کنون
مسکن کارکنان شرکت بازرگانی ایران ترانسفو استان تهران بازرس علی البدل فعال 1389/12/15 تا کنون