آمار کلی

کد ملی: 196009XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سبز زیست کلونچی عضو هیئت مدیره فعال 1398/08/13 تا کنون