آمار کلی

کد ملی: 197230XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشتازان بهینه صنعت بازرس اصلی خارج شده 1394/01/24 تا 1396/01/26