آمار کلی

کد ملی: 325583XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بارمان سازه کرمانشاه بازرس اصلی فعال 1393/04/16 تا کنون