آمار کلی

کد ملی: 006167XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خانه خلاق راد رو بازرس اصلی فعال 1393/09/29 تا کنون
پخش نیمروز فیلم ماندگار عضو هیئت مدیره فعال 1393/02/20 تا کنون
وفاداری هوشمند رایمون مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1391/08/06 تا کنون