آمار کلی

کد ملی: 053469XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ثمین بهساز رهنما نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1395/08/12 تا 1397/12/20