آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات کشاورزی جهان کشت آبپخش گروه 3379 تحت شماره 155 و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1389/05/20 تا کنون