آمار کلی

کد ملی: 623980XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فلز کاران تبریز بازرس علی البدل فعال 1398/04/24 تا کنون