آمار کلی

کد ملی: 171813XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نختابان و تابیده فروشان آذربایجان شرقی عضو هیئت مدیره فعال 1392/06/06 تا کنون
نختابان و تابیدهفروشان آذربایجان شرقی ثبت شده به شماره 2274 بازرس اصلی خارج شده 1391/04/20 تا 1393/11/30