آمار کلی

کد ملی: 375001XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بهین کشت سقز بازرس اصلی خارج شده 1395/07/17 تا 1397/06/27