آمار کلی

کد ملی: 007757XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی ویرا بینش لیان عضو هیئت مدیره منحل شده 1393/02/13 تا کنون