آمار کلی

کد ملی: 138183XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرمین سیر رهبری رئیس هیئت مدیره فعال 1395/08/27 تا کنون