آمار کلی

کد ملی: 313015XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جهان نمای سیرجان بازرس اصلی خارج شده 1391/03/05 تا 1393/10/07