آمار کلی

کد ملی: 167369XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ارمغان خرم یاس بازرس علی البدل خارج شده 1392/03/18 تا 1396/07/01