آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
میدل ایست کامیونیکیشن نت ورکس کیش بازرس اصلی فعال 1386/03/30 تا کنون