آمار کلی

کد ملی: 213024XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توان سازه جاودان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1394/05/17 تا کنون