آمار کلی

کد ملی: 137799XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف کارکنان مرکز پزشکی سینا عضو هیئت مدیره فعال 1395/07/08 تا کنون