آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آباد سازان درخشان اسپادانا با کد ملی 10260176140 عضو هیئت مدیره خارج شده 1389/02/28 تا 1389/03/27