آمار کلی

کد ملی: 280100XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن تلاش سلماس رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1394/05/03 تا 1396/02/11