آمار کلی

کد ملی: 216023XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نیک کوشان خزر بازرس علی البدل خارج شده 1393/05/01 تا 1396/07/18