آمار کلی

کد ملی: 462302XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن حمایت از زندانیان شهرستان شهرکرد ثبت شده رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/01/05 تا 1397/01/20