آمار کلی

کد ملی: 275215XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اروم رستگار آذربایجان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/08/10 تا کنون