آمار کلی

کد ملی: 172816XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شندی مبتکر صنعت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1391/04/12 تا کنون