آمار کلی

کد ملی: 309118XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی بازرگانی رهرو ماشین کویر عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/07/17 تا 1396/10/16