آمار کلی

کد ملی: 137733XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نمونه سازان آرمان تبریز مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1394/11/29 تا کنون