آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی کاسپین ترانس نوین محمود آباد منشی هییت مدیره فعال 1388/06/26 تا کنون