آمار کلی

کد ملی: 003519XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پردیسه سازان فرداد سبز رئیس هیئت مدیره منحل شده 1391/03/22 تا کنون