آمار کلی

کد ملی: 005475XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مشاورین امین خبره کاردان نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1390/07/05 تا 1396/09/12