آمار کلی

کد ملی: 467941XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گیاه دارو ابوریحان میزدج عضو هیئت مدیره فعال 1394/03/17 تا کنون