آمار کلی

کد ملی: 003914XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 20

شرکت فعال: 17

خارج شده: 3

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خانه فرهنگ خاتمی بازرس اصلی فعال 1398/04/31 تا کنون
منادیان توسعه و بهره برداری نیلگون رئیس هیئت مدیره فعال 1397/12/13 تا کنون
توسعه سامانه های هوشمند بلوط بازرس اصلی فعال 1397/11/27 تا کنون
سبزه زیتون گلستان بازرس اصلی خارج شده 1397/06/17 تا 1398/11/07
تبدیل انرژی پاک متین بازرس اصلی فعال 1397/02/26 تا کنون
انرژی سبز گستر افق بازرس اصلی فعال 1397/02/22 تا کنون
نوید انرژی پاک کویر بازرس اصلی فعال 1397/02/11 تا کنون
بهره برداری آفتاب جاویدان کویر بازرس اصلی فعال 1397/02/08 تا کنون
سپهر تابناک فراز آسمان کویر بازرس اصلی فعال 1396/11/17 تا کنون
هور درخشان عرصه کویر بازرس اصلی فعال 1396/10/11 تا کنون
تابش پرتو کویر مشرق بازرس اصلی فعال 1396/09/27 تا کنون
پیوند شمس مهر کویر بازرس اصلی فعال 1396/07/25 تا کنون
گسترش پروژه کهربا بازرس اصلی فعال 1396/07/23 تا کنون
شمس انرژی گستر مهر کویر بازرس اصلی فعال 1396/07/12 تا کنون
سامان پخش عصر جدید نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/05/27 تا کنون
دم آرای سبز ایرانیان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1392/12/24 تا کنون
آریا زیتون گیلان بازرس اصلی خارج شده 1392/10/14 تا 1395/09/06
آهکان بازرس اصلی فعال 1392/10/07 تا کنون
فولاد روان شیر بازرس علی البدل خارج شده 1392/04/25 تا 1394/04/30
فولاد روانشیر بازرس علی البدل فعال 1390/04/12 تا کنون