آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن سازه سبز کارکنان نیروی انتظامی دماوند مدیرعامل خارج شده 1388/05/05 تا 1390/10/29