آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آبداران روستایی شهرستان شازند بازرس علی البدل خارج شده 1390/08/25 تا 1395/09/17