آمار کلی

کد ملی: 001175XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فیدار سپهر ایرانیان عضو هیئت مدیره منحل شده 1393/04/01 تا کنون