آمار کلی

کد ملی: 450087XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
موج پویای پل سفید بازرس علی البدل خارج شده 1393/10/20 تا 1397/11/15