آمار کلی

کد ملی: 045020XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 1

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شورای صنعتی عمرانی کمرد بازرس اصلی فعال 1398/04/10 تا کنون
پترو صنعت شعله گستر نایب رئیس هیئت مدیره منحل شده 1396/07/24 تا کنون