آمار کلی

کد ملی: 006610XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشگامان خوراک تابان عضو هیئت مدیره فعال 1398/05/19 تا کنون