آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیروزان ماهر شمال به شماره ثبت 249 که طی شماره 139 بازرس علی البدل فعال 1390/02/20 تا کنون