آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیروزان ماهر شمال به شماره ثبت 249 که طی شماره 139 بازرس علی البدل فعال 1390/02/20 تا کنون