آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن آلانک سازان دشتستان دینارکوه ثبت 28601 کلاسه 28862 بازرس اصلی فعال 1388/05/29 تا کنون